คำแนะนำการค้นหา

ข้อตกลงและเงื่อนไข

การระงับข้อพิพาท: ผู้จัดหาไม่ว่าอย่างไรก็ตามจะไม่มีส่วนร่วมรับผิดชอบการแก้ไขข้อพิพาทของข้อบังคับเกี่ยวกับข้อพิพาทของลูกค้า