คำแนะนำการค้นหา

ระบบอิเล็กโทรลิซิส CHLORINSITU V Plus

ความสามารถการจ่ายคลอรีน 100 – 3,500 กรัม/ชม.

ก๊าซคลอรีนในกระบวนการสุญญากาศ PLUS สำหรับการเตรียมสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรท์กับระบบอิเล็กโทรลิซิส CHLORINSITU V Plus สามารถทำการเติมคลอรีนและการปรับค่า pH ด้วยอุปกรณ์ตัวเดียวกัน

คำอธิบายสินค้า

คลอรีน, ไฮดรอเจนและสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์จากเกลือแกง โดยตรง ณ สถานที่จริง

ระบบอิเล็กโทรลิซิสของรุ่น CHLORINSITU V Plus จะผลิตก๊าซคลอรีนบริสุทธิ์สูงร่วมกับสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรท์ในกระบวนการสุญญากาศ กระบวนการที่เกิดขึ้นโดยปราศจากออกซิเจนและก๊าซอื่นๆ ที่ผลิตใช้สารบริสุทธิ์สูง (เช่น คลอรีนแอคทีฟ) เพิ่มเติมในอภิธานศัพท์ ซึ่งสารละลายเกลือแกงอิ่มตัวที่ได้มีการแยกด้วยวิธีการอิเล็กโทรลิซิสในเซลล์เยื่อเมมเบรนจะถูกผลิตในถังละลายเกลือที่รวมไว้กับอุปกรณ์ที่จัดส่ง จะเกิดสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ปราศจากคลอไรด์ และไฮโดรเจนขึ้นในห้องแคโทดและจะเกิดก๊าซคลอรีนบริสุทธิ์สูงกับน้ำเกลือที่เหลือความเค็มลดลงในห้องแอโนดที่มีเมมเบรนกั้นไว้ ก๊าซคลอรีนบริสุทธิ์สูงที่เกิดขึ้นจะถูกแปรสภาพต่อไปสองวิธี วิธีที่หนึ่ง คลอรีนจะถูกดูดออกด้วยเครื่องฉีดหนึ่งตัวที่รวมอยู่ในอุปกรณ์ที่จัดส่ง (ระบบสุญญากาศ) และละลายเป็นกรดไฮโปคลอรัสในน้ำที่จะบำบัด (ผ่านระบบบายพาส) จากนั้น ก๊อกลูกบอลแบบมอเตอร์หนึ่งตัวขึ้นไปที่ควบคุมตามสัดส่วนจะจ่ายน้ำที่มีคลอรีนสูงไปยังอ่างที่ต่างกัน สุญญากาศเสถียรเนื่องจากมีปั๊มน้ำเพิ่มแรงดันที่ควบคุมด้วยความถี่แบบเดียว จึงช่วยให้ประหยัดพลังงานได้มาก หากไม่จำเป็นต้องใช้สมรรถนะการผลิตทั้งหมด สามารถเชื่อมก๊าซคลอรีนที่เหลือกับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ไปเก็บสำรองชั่วคราวเพื่อใช้เป็นโซเดียมไฮโปคลอไรท์ได้ (ระบบ PLUS) ทำให้ระบบไม่ต้องกำหนดความต้องการก๊าซคลอรีนสูงสุดเท่านั้น แต่ยังสามารถเน้นไปที่ความต้องการเฉลี่ยแต่ละวันด้วย ซึ่งความต้องการสูงสุดจะถูกครอบคลุมด้วยการสูบจ่ายโซเดียมไฮโปคลอไรท์เพิ่มเติมจากแหล่งเก็บสำรองผ่านระบบเครื่องฉีดส่วนกลาง แม้แต่สำหรับกรดไฮโปคลอรัส

สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ปราศจากคลอไรด์จะถูกกักเก็บไว้ชั่วคราวและสามารถใช้แก้ไขค่า pH ค่า pH คือ ค่าชี้วัดบ่งชี้สภาพความเป็นกรดหรือด่างในสารละลายน้ำ เพิ่มเติมในอภิธานศัพท์ ได้ จะมีการแก้ค่า pH ค่า pH คือ ค่าชี้วัดบ่งชี้สภาพความเป็นกรดหรือด่างในสารละลายน้ำ เพิ่มเติมในอภิธานศัพท์ พื้นฐานของน้ำที่มีคลอรีนสูง (pH 6.8 – 7) เป็นอันดับแรก โดยปั๊มสูบจ่ายชนิดไดอะแฟรมมาตรฐานหนึ่งตัวหรือการเติมโซเดียมไฮโปคลอไรท์ ค่าแก้ไขอย่างละเอียดของค่า pH ค่า pH คือ ค่าชี้วัดบ่งชี้สภาพความเป็นกรดหรือด่างในสารละลายน้ำ เพิ่มเติมในอภิธานศัพท์ จะสร้างขึ้นด้วยปั๊มสูบจ่ายน้ำด่างเพิ่มต่อรอบหรือต่อตำแหน่งฉีด ปั๊มจะต่อเข้ากับระบบควบคุมกับเครื่องควบคุมค่า pH ค่า pH คือ ค่าชี้วัดบ่งชี้สภาพความเป็นกรดหรือด่างในสารละลายน้ำ เพิ่มเติมในอภิธานศัพท์ ภายนอกหนึ่งตัวโดยตรง ไฮโดรเจนที่เกิดจะถูกเจือจางอย่างมาก ด้วยอากาศผ่านทางพัดลมระบายอากาศและถูกปล่อยออกโดยไม่เป็นอันตราย น้ำเกลือที่เหลือที่มีความเค็มลดลงจะถูกกำจัดออก ซึ่งน้ำเกลือที่เหลือที่ความเค็มลดลงจะถูกเจือจางลงอีกด้วยน้ำที่ผ่านกระบวนผลิตน้ำอ่อน มีความเป็นกลางจากการเติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์และนำเข้าสู่ช่องทางระบายออก คลอไรด์ที่เหลือและคลอเรตจะถูกแยกกำจัดและจะไม่ถูกนำไปผสมกับน้ำใช้ในกระบวนการผลิต มีการเปรียบเทียบระบบอิเล็กโทรลิซิสรุ่น CHLORINSITU V Plus ด้วยการประเมินกำลังการออกซิเดชั่น, ปริมาณคลอไรด์และคลอเรตในน้ำใช้ในกระบวนการผลิตกับก๊าซคลอรีนบริสุทธิ์ น้ำละลายเกลือที่เกิดจากระบบผลิตน้ำอ่อนที่รวมอยู่ในระบบนี้จะป้องกันการตกตะกอนของหินปูนและรับประกันอายุการใช้งานที่ยาวนานของเซลล์เยื่อเมมเบรน มีการเฝ้าระวังประสิทธิภาพของอิเล็กโทรลิซิสอย่างสม่ำเสมอด้วยอุปกรณ์วัดอัตราการไหลต่างๆ การเติมน้ำสำหรับการผลิตสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์และการแก้ค่า pH ค่า pH คือ ค่าชี้วัดบ่งชี้สภาพความเป็นกรดหรือด่างในสารละลายน้ำ เพิ่มเติมในอภิธานศัพท์ พื้นฐานโดยขึ้นอยู่กับการผลิต

ข้อดี

 • การเติมคลอรีนและการปรับค่า pH ด้วยระบบดังกล่าว
 • ปริมาณคลอไรด์และคลอเรตต่ำกว่าปกติมาก
 • สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์คงคลังเพื่อครอบคลุมความต้องการสูงสุด
 • การผลิตและการสูบจ่ายกรดไฮโปรคลอรัสบริสุทธิ์สูงรวมกับการผลิตโซเดียมไฮโปคลอไรท์
 • อายุการใช้งานยาวนานของเซลล์เยื่อเมมเบรนเนื่องจากมีสุญญากาศคงที่
 • มีความปลอดภัยสูงในการปฏิบัติงานเนื่องจากมีโครงสร้างเป็นระบบแรงดันต่ำ

ขอบข่ายการใช้งาน

 • น้ำดื่ม
 • น้ำใช้ในกระบวนการผลิต
 • น้ำจากสระว่ายน้ำ
 • หอระบายความร้อน
  1 2

  รายละเอียดทางเทคนิค

  • SPS ทันสมัยมีหน้าจอแสดงผลขนาดใหญ่
  • ระบบ Remote Control Engineer ในตัวสำหรับการวินิจฉัยทางไกลและเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด
  • ระบบสั่งงานการสูบจ่ายคลอรีนและการแก้ค่า pH ผ่านอินพุตหน้าสัมผัส
  • การผลิตและการสูบจ่ายกรดไฮโปรคลอรัสบริสุทธิ์สูงกับสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรท์ในเวลาเดียวกัน (ตัวเลือก)
  • อินพุตอนาล็อก (ตัวเลือก)
  • MOD-Bus หรือ PROFIBUS® (ตัวเลือก)
  • ตำแหน่งสูบจ่ายหลายจุด (ตัวเลือก)
  • สามารถใช้ปั๊มน้ำเพิ่มแรงดันหลายตัว (ตัวเลือก) สำหรับน้ำที่มีคุณภาพแตกต่างกัน (เช่น บ่อน้ำเกลือและบ่อน้ำจืด)

  แหล่งจ่ายแรงดันไฟ 3 x 400 โวลต์ (โวลต์กระแสสลับ/3P/N/PE/50 เฮิร์ตซ์)

  รุ่น/สมรรถนะการป้องกันอัตราการใช้พลังงานความสิ้นเปลืองเกลือความสิ้นเปลืองน้ำในกระบวนการสูงสุดความสิ้นเปลืองน้ำหล่อเย็น (ภายนอก)ขนาด ยาว x กว้าง x สูง (มม.)ถังน้ำเกลือปริมาตรที่แนะนำของถังกักเก็บ
  กรัม/ชม.A กิโลวัตต์ กก./วัน ลิตร/ชม. ลิตร/ชม. l l
  1003 x 161,105601.655 x 600 x 1.55021050
  2003 x 161,5010601.655 x 600 x 1.550210100
  3003 x 161,9015601.655 x 600 x 1.550210150
  4003 x 162,3020601.655 x 600 x 1.550210200
  5003 x 162,7025601.655 x 600 x 2.000210250
  6003 x 203,1030901.950 x 600 x 2.000400300
  7503 x 253,7040901.950 x 600 x 2.000400400
  1.0003 x 254,7055901.950 x 600 x 2.000400500
  1.2503 x 355,7060901.950 x 600 x 2.000400600
  1.5003 x 356,7075901.950 x 600 x 2.000400750
  1.7503 x 357,7085901.950 x 600 x 2.000400850
  2.0003 x 508,701001752001.750 x 1.200 x 2.0005201.000
  2.5003 x 6310,701251752501.750 x 1.200 x 2.0005201.250
  3.0003 x 6312,701501753001.750 x 1.200 x 2.0005201.500
  3.5003 x 8014,701751753501.750 x 1.200 x 2.0005201.750
  *ความสิ้นเปลืองของน้ำที่ใช้งานขึ้นอยู่กับสัดส่วนของก๊าซคลอรีนจ่อการผลิตสำรอง ค่าดังกล่าวสำหรับสัดส่วน 70%: กำหนดไว้ที่ 30 %

  ความจุ > 3,500 กรัม/ชม. หากต้องการ

  อุปกรณ์ที่จัดส่ง:

  ระบบอิเล็กโทรลิซิสรุ่น CHLORINSITU V Plus มีสายพร้อมติดตั้งบนโครงสแตนเลสเคลือบผงพร้อมเครื่องควบคุมเชิงตรรกที่สามารถโปรแกรมได้ (PLC) ในตู้สวิตช์ควบคุม, Remote Control Engineer สำหรับการวินิจฉัยทางไกลและการแก้ไขข้อผิดพลาด, ระบบผลิตน้ำอ่อนในตัว, เซลล์อิเล็กโทรลิซิสของเยื่อเมมเบรน, ระบบระบายอากาศ และภาชนะใส่เกลือละลายพร้อมระบบเฝ้าระวังระดับ ระบบเครื่องฉีดส่วนกลางที่ปรับให้เข้ากับระบบเพื่อควบคุมความถี่สำหรับการสูบจ่ายแอคทีฟคลอรีนและสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์สำหรับการแก้ไขค่า pH รวมอยู่ในอุปกรณ์ที่จัดส่งไปกับปั๊มน้ำเพิ่มแรงดันด้วย ระบบวัดระดับสำหรับเฝ้าระวังถังกักเก็บที่ผลิตสำหรับโซเดียมไฮโปคลอไรท์ มีเครื่องแจ้งเตือนก๊าซคลอรีนและระบบอัตโนมัติเฝ้าระวังความกระด้างของน้ำหลังจากผ่านระบบผลิตน้ำอ่อนเป็นมาตรฐานที่ระบบตั้งแต่ 600 กรัม/ชม.

  หมายเหตุ:

  จะเสนอระบบอิเล็กโทรลิซิสรุ่น CHLORINSITU II, III, V และ V Plus ให้ตามข้อจำเพาะของลูกค้าเป็นรายโครงการไป รวมถึงเอกสารเกี่ยวกับระบบและการจัดหาอะไหล่กับการบำรุงรักษาด้วย

  การดาวน์โหลดสำหรับ ระบบอิเล็กโทรลิซิส CHLORINSITU V Plus

  มากกว่านี้ในศูนย์สำหรับดาวน์โหลด

  0 ผลลัพธ์
  จัดกรองตามประเภทเอกสาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์ (0)
  คู่มือการใช้งาน (0)
  ซอฟต์แวร์ (0)
  ตัวอย่างการใช้งาน/อ้างอิง (0)
  บทความเฉพาะทาง (0)
  ภาพ/ภาพมิติ/ 3มิติ (0)
  ภาพแยกชิ้นส่วน/อะไหล่ต่างๆ (0)
  อื่นๆ (0)
  เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย (0)
  แคตตาล็อก (0)
  แบบผังภูมิวงจร (0)
  แผ่นข้อมูล (0)
  โบรชัวร์/ใบปลิว (0)
  ใบอนุญาต/เอกสารรับรอง (0)

  ตัวกรองที่เลือก:

  การดาวน์โหลดที่เหมาะสม

  จัดเรียงตาม A ถึง Z
  โหลดเป้าหมายที่ต้องการอันต่อไป ...
  ไม่พบสิ่งที่ตรงกับเป้าหมายที่ต้องการ!

  ขออภัย เราไม่พบผลการค้นหาที่ตรงกับที่คุณต้องการ

  ทุกคำสะกดถูกต้องหรือไม่?
  ใช้คำค้นหาที่น้อยลงหรือต่างออกไปในความพยายามครั้งใหม่?

  กรุณาทำการค้นหาอีกครั้งในภายหลัง

  Service Unavailable

  The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

  ภาพรวม

  คลอรีน, ไฮดรอเจนและสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์จากเกลือแกง โดยตรง ณ สถานที่จริง

  ระบบอิเล็กโทรลิซิสของรุ่น CHLORINSITU V Plus จะผลิตก๊าซคลอรีนบริสุทธิ์สูงร่วมกับสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรท์ในกระบวนการสุญญากาศ กระบวนการที่เกิดขึ้นโดยปราศจากออกซิเจนและก๊าซอื่นๆ ที่ผลิตใช้สารบริสุทธิ์สูง (เช่น คลอรีนแอคทีฟ) เพิ่มเติมในอภิธานศัพท์ ซึ่งสารละลายเกลือแกงอิ่มตัวที่ได้มีการแยกด้วยวิธีการอิเล็กโทรลิซิสในเซลล์เยื่อเมมเบรนจะถูกผลิตในถังละลายเกลือที่รวมไว้กับอุปกรณ์ที่จัดส่ง จะเกิดสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ปราศจากคลอไรด์ และไฮโดรเจนขึ้นในห้องแคโทดและจะเกิดก๊าซคลอรีนบริสุทธิ์สูงกับน้ำเกลือที่เหลือความเค็มลดลงในห้องแอโนดที่มีเมมเบรนกั้นไว้ ก๊าซคลอรีนบริสุทธิ์สูงที่เกิดขึ้นจะถูกแปรสภาพต่อไปสองวิธี วิธีที่หนึ่ง คลอรีนจะถูกดูดออกด้วยเครื่องฉีดหนึ่งตัวที่รวมอยู่ในอุปกรณ์ที่จัดส่ง (ระบบสุญญากาศ) และละลายเป็นกรดไฮโปคลอรัสในน้ำที่จะบำบัด (ผ่านระบบบายพาส) จากนั้น ก๊อกลูกบอลแบบมอเตอร์หนึ่งตัวขึ้นไปที่ควบคุมตามสัดส่วนจะจ่ายน้ำที่มีคลอรีนสูงไปยังอ่างที่ต่างกัน สุญญากาศเสถียรเนื่องจากมีปั๊มน้ำเพิ่มแรงดันที่ควบคุมด้วยความถี่แบบเดียว จึงช่วยให้ประหยัดพลังงานได้มาก หากไม่จำเป็นต้องใช้สมรรถนะการผลิตทั้งหมด สามารถเชื่อมก๊าซคลอรีนที่เหลือกับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ไปเก็บสำรองชั่วคราวเพื่อใช้เป็นโซเดียมไฮโปคลอไรท์ได้ (ระบบ PLUS) ทำให้ระบบไม่ต้องกำหนดความต้องการก๊าซคลอรีนสูงสุดเท่านั้น แต่ยังสามารถเน้นไปที่ความต้องการเฉลี่ยแต่ละวันด้วย ซึ่งความต้องการสูงสุดจะถูกครอบคลุมด้วยการสูบจ่ายโซเดียมไฮโปคลอไรท์เพิ่มเติมจากแหล่งเก็บสำรองผ่านระบบเครื่องฉีดส่วนกลาง แม้แต่สำหรับกรดไฮโปคลอรัส

  สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ปราศจากคลอไรด์จะถูกกักเก็บไว้ชั่วคราวและสามารถใช้แก้ไขค่า pH ค่า pH คือ ค่าชี้วัดบ่งชี้สภาพความเป็นกรดหรือด่างในสารละลายน้ำ เพิ่มเติมในอภิธานศัพท์ ได้ จะมีการแก้ค่า pH ค่า pH คือ ค่าชี้วัดบ่งชี้สภาพความเป็นกรดหรือด่างในสารละลายน้ำ เพิ่มเติมในอภิธานศัพท์ พื้นฐานของน้ำที่มีคลอรีนสูง (pH 6.8 – 7) เป็นอันดับแรก โดยปั๊มสูบจ่ายชนิดไดอะแฟรมมาตรฐานหนึ่งตัวหรือการเติมโซเดียมไฮโปคลอไรท์ ค่าแก้ไขอย่างละเอียดของค่า pH ค่า pH คือ ค่าชี้วัดบ่งชี้สภาพความเป็นกรดหรือด่างในสารละลายน้ำ เพิ่มเติมในอภิธานศัพท์ จะสร้างขึ้นด้วยปั๊มสูบจ่ายน้ำด่างเพิ่มต่อรอบหรือต่อตำแหน่งฉีด ปั๊มจะต่อเข้ากับระบบควบคุมกับเครื่องควบคุมค่า pH ค่า pH คือ ค่าชี้วัดบ่งชี้สภาพความเป็นกรดหรือด่างในสารละลายน้ำ เพิ่มเติมในอภิธานศัพท์ ภายนอกหนึ่งตัวโดยตรง ไฮโดรเจนที่เกิดจะถูกเจือจางอย่างมาก ด้วยอากาศผ่านทางพัดลมระบายอากาศและถูกปล่อยออกโดยไม่เป็นอันตราย น้ำเกลือที่เหลือที่มีความเค็มลดลงจะถูกกำจัดออก ซึ่งน้ำเกลือที่เหลือที่ความเค็มลดลงจะถูกเจือจางลงอีกด้วยน้ำที่ผ่านกระบวนผลิตน้ำอ่อน มีความเป็นกลางจากการเติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์และนำเข้าสู่ช่องทางระบายออก คลอไรด์ที่เหลือและคลอเรตจะถูกแยกกำจัดและจะไม่ถูกนำไปผสมกับน้ำใช้ในกระบวนการผลิต มีการเปรียบเทียบระบบอิเล็กโทรลิซิสรุ่น CHLORINSITU V Plus ด้วยการประเมินกำลังการออกซิเดชั่น, ปริมาณคลอไรด์และคลอเรตในน้ำใช้ในกระบวนการผลิตกับก๊าซคลอรีนบริสุทธิ์ น้ำละลายเกลือที่เกิดจากระบบผลิตน้ำอ่อนที่รวมอยู่ในระบบนี้จะป้องกันการตกตะกอนของหินปูนและรับประกันอายุการใช้งานที่ยาวนานของเซลล์เยื่อเมมเบรน มีการเฝ้าระวังประสิทธิภาพของอิเล็กโทรลิซิสอย่างสม่ำเสมอด้วยอุปกรณ์วัดอัตราการไหลต่างๆ การเติมน้ำสำหรับการผลิตสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์และการแก้ค่า pH ค่า pH คือ ค่าชี้วัดบ่งชี้สภาพความเป็นกรดหรือด่างในสารละลายน้ำ เพิ่มเติมในอภิธานศัพท์ พื้นฐานโดยขึ้นอยู่กับการผลิต

  ข้อดี

  • การเติมคลอรีนและการปรับค่า pH ด้วยระบบดังกล่าว
  • ปริมาณคลอไรด์และคลอเรตต่ำกว่าปกติมาก
  • สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์คงคลังเพื่อครอบคลุมความต้องการสูงสุด
  • การผลิตและการสูบจ่ายกรดไฮโปรคลอรัสบริสุทธิ์สูงรวมกับการผลิตโซเดียมไฮโปคลอไรท์
  • อายุการใช้งานยาวนานของเซลล์เยื่อเมมเบรนเนื่องจากมีสุญญากาศคงที่
  • มีความปลอดภัยสูงในการปฏิบัติงานเนื่องจากมีโครงสร้างเป็นระบบแรงดันต่ำ

  การใช้งาน

  ข้อมูลทางเทคนิค

  การดาวน์โหลด

  ติดต่อเรา

  Pornchai Tanopajaisit

  ProMinent Fluid Controls TH Co. Ltd.

  »เราและทีมงานของเราพร้อมช่วยเหลือคุณในทุกเวลา หากมีคำถามส่งมาถามเราได้«

  +662 376-0008-12   ส่งคำขอ   

  ปิดแบบฟอร์ม

  คำขอของคุณ

  ข้อมูลส่วนตัว


  สินค้าอื่นๆ +
  ไฟล์ที่แนบ ความจุข้อมูลสูงสุด 10 MB
  อัพโหลด ข้อมูลเพิ่มเติม

  ข้อมูลส่วนตัว


  กรุณาตรวจสอบข้อมูลของคุณและกรอกทุกช่องที่ต้องกรอก
  *ช่องที่ต้องกรอก

  ตรวจสอบและส่ง


  ข้อมูลส่วนตัว:
  คำนำหน้า
  หัวข้อ
  นามสกุล  
  ชื่อ  
  บริษัท
  หมายเลขลูกค้า
  ที่อยู่อีเมล์
  หมายเลขโทรศัพท์
  ถนน
  บ้านเลขที่
  เมือง  
  ประเทศ
  โทรกลับ ใช่

  ถอยกลับ

  ตัวอย่างการใช้งานสำหรับผลิตภัณฑ์นี้